دیگ بخار برقی

 • قیمت : ریال
  دیگ بخار برقی در مکانهایی که مقدار بخار کم و همچنین فضای نسبتا کمتری در اختیار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به حجم کم این دستگاه ها، به فضای موتورخانه کمتری نیاز است. دیگ های بخار عمودی کنترل مدار سیالات از ظرفیت 90 کیلوگرم در ساعت تا 500 کیلوگرم در ساعت و با راندمان بالا ساخته می شود.دیگ های بخار عمودی این شرکت بر اساس استاندارد BS2790 و ISIRI4231 طراحی شده و تمامی مراحل ساخت تحت نظارت واحد کنترل کیفی شرکت انجام می پذیرد.
 • قیمت : ریال
  دیگ بخار برقی در مکانهایی که مقدار بخار کم و همچنین فضای نسبتا کمتری در اختیار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به حجم کم این دستگاه ها، به فضای موتورخانه کمتری نیاز است. دیگ های بخار عمودی کنترل مدار سیالات از ظرفیت 90 کیلوگرم در ساعت تا 500 کیلوگرم در ساعت و با راندمان بالا ساخته می شود.دیگ های بخار عمودی این شرکت بر اساس استاندارد BS2790 و ISIRI4231 طراحی شده و تمامی مراحل ساخت تحت نظارت واحد کنترل کیفی شرکت انجام می پذیرد.
 • قیمت : ریال
  دیگ بخار برقی در مکانهایی که مقدار بخار کم و همچنین فضای نسبتا کمتری در اختیار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به حجم کم این دستگاه ها، به فضای موتورخانه کمتری نیاز است. دیگ های بخار ایستاده کنترل مدار سیالات از ظرفیت 90 کیلوگرم در ساعت تا 500 کیلوگرم در ساعت و با راندمان بالا ساخته می شود.دیگ های بخار ایستاده این شرکت بر اساس استاندارد BS2790 و ISIRI4231 طراحی شده و تمامی مراحل ساخت تحت نظارت واحد کنترل کیفی شرکت انجام می پذیرد.
 • قیمت : ریال
  دیگ بخار برقی در مکانهایی که مقدار بخار کم و همچنین فضای نسبتا کمتری در اختیار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به حجم کم این دستگاه ها، به فضای موتورخانه کمتری نیاز است. دیگ های بخار ایستاده کنترل مدار سیالات از ظرفیت 90 کیلوگرم در ساعت تا 500 کیلوگرم در ساعت و با راندمان بالا ساخته می شود.دیگ های بخار ایستاده این شرکت بر اساس استاندارد BS2790 و ISIRI4231 طراحی شده و تمامی مراحل ساخت تحت نظارت واحد کنترل کیفی شرکت انجام می پذیرد.